Studenti studentům a žákům – Projekt Stužák aneb další vývojová fáze našich středoškolských projektů

 

Od roku 2015 jsme intenzivně pracovali na vzdělávacích projektech pro střední školy, jejichž cílem je politiku a některé její procesy představit tak, aby se pro studenty stala zajímavější a přístupnější. Snažíme se mladým předat naše znalosti prostřednictvím interaktivních her a workshopů, které jsme připravili a bezplatně pořádáme přímo na středních školách a gymnáziích po celé České republice. Během návštěv ve školách jsme se setkali s velkým zájmem o naše projekty, a to nás utvrdilo v tom, že to, co děláme, má smysl. Naprosto alarmující pro nás byl výsledek průzkumu OECD z října 2016, který ukázal, že ve věku od 15 do 29 let se o politiku NEzajímá 57 % české populace. Problém vidíme v nedostatečném vysvětlení občanských povinností a možností podílet se na rozhodování. Politika se mladým často zdá až příliš vzdálená, nezáživná a složitá. Současně jsme však zjistili, že pro naplnění našeho cíle, kterým je změnit pohled mladých Čechů na politiku a zvýšit zájem o ní, bude zapotřebí většího úsilí. Proto v Klubu mladých politologů vyvstala myšlenka spojit studentské spolky a asociace, zabývající se podobnými aktivitami jako my, a společně vytvořit platformu pro občanské vzdělávání.

Chceme žákům představit občanské vzdělávání takovým způsobem, který v nich zasadí chuť vzdělávat se nejen v rámci vyučování, ale také ve volném čase. Jsme přesvědčeni, že zavedení interaktivní výuky a moderních výukových metod do oblasti občanského vzdělávání žáky zaujme a donutí je nad společenskovědními otázkami nenásilně přemýšlet. Prostřednictvím této platformy chceme učitelům Základů společenských věd nabídnout akční a hravou alternativu výuky, kterou by mohli doplnit své vyučování. Vzdělávací aktivity, které budeme poskytovat, budou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem gymnázií/SŠ. Konkrétně by se jednalo o pokrytí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, obsahu “Občan ve státě,” “Občan a právo” a “Mezinárodní vztahy, globální svět.” Do našeho projektu proto chceme zapojit také spolky a asociace, které se zabývají i jiným než politickými tématy, například ekonomií, sociologií, psychologií, právem, filosofií nebo mezinárodními vztahy. Čím komplexnější obrázek o společnosti žák získá, tím o ní zdravěji přemýšlí.

Naším cílem je tedy zvýšit občanskou gramotnost a především zájem mladých lidí o veřejné dění, a tím zvýšit kvalitu občanského vzdělávání, které je poskytováno žákům středních škol. Záměrem projektu je zvýšit povědomí o veřejném životě a politice jako takové, a tím přispět k vytváření aktivní a kriticky smýšlející mladé občanské společnosti, která bude hájit a udržovat demokratické principy a hodnoty. Chceme žáky vzdělávat, zaujmout a bavit!

Celý projekt je vytvářen ve spolupráci se spolkem Mladí občané, Politologickým spolkem FSV UK a dalšími partnery.

Pokud máte zájem stát se členem projektu Stužák, neváhejte nás kontaktovat na bencatova@stuzak.cz

Aktuální informace o projektu naleznete na webu www.stuzak.cz.